Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel

Adviesprijs

 95,00 Excl. 21% btw

Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel is een twee componenten oplosmiddelvrije epoxy reparatiemortel.

Meer producten van Verochem
EAN: 7442921629633 Artikelnummer: 50001400 Categorieën: , , ,

Beschrijving

Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel wordt toegepast voor het repareren van beton met aangetast wapeningsijzer, grindnesten, niet bewegende scheuren, ondersabelingen etc. Deze reparatiemortel is tevens geschikt voor het repareren van gaten in wanden of houten kozijnen.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel is oplosmiddelvrij, reukarm, niet ontvlambaar en gemakkelijk te verwerken met een troffel, voegijzer of spaan. Deze reparatiemortel is in grote laagdikten aan te brengen, heeft een goede chemische bestendigheid, is krimpvrij en heeft een goede hechting.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Beton, Cement, Epoxy, Hout, Natuursteen, Steen, Tegels

Inhoud: 10Kg

Kleur: Grijs

Verbruik: 1,65Kg per/m2/mm

Dichtheid: 1,65 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 9,5 delen A-comp. en 0,5 delen B-comp.
Verdunning: Geen
Druksterkte: 58 N/mm²
Buigtreksterkte: 23 N/mm²
Hechtsterkte op beton: Groter dan de treksterkte van het beton
Pot-life: 35 min. bij 20°C
Minimale verwerkingstemperatuur: +10°C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30°C

Uitharding R.V.    Temperatuur    Beloopbaar    Licht belastbaar    Volledig belasting
60%                     +10°C             16 uur             2 dagen                 7 dagen
60%                     +20°C              8 uur              1,5 dag                  5 dagen
60%                     +30°C              5 uur              1 dag                     3 dagen

Praktisch rendement: 1,65 kg/m²/mm laagdikte

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden moeten mechanisch gereinigd worden d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Ondergrond voorbehandelen met Verochem PRO EP 110 Epoxy Primer.

Kwaliteit ondergrond

De ondergrond moet blijvend schoon droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm². Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%, ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt en de relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 40 minuten
Bij 20ºC ca. 20 minuten
Bij 30ºC ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C, maximaal +30°C

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Component B (harder) volledig in de verpakking van component A toevoegen en tenminste 3 minuten mechanisch mengen tot een homogeen mengsel van één kleur. Gebruik laag toerental zodat zo min mogelijk lucht ingeslagen wordt.

Verwerking

Verochem PRO EP 637 reparatiemortel kan verwerkt worden met troffel, voegijzer of spaan. Zuigende ondergronden voorstrijken met Verochem PRO EP 110 Primer. Mortel in de nog niet verharde laag aanbrengen. Voor grotere reparaties is bekisting noodzakelijk.

Systeemopbouw

Beton:
Verochem PRO  EP 110 Epoxy Primer
Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel nat in nat aanbrengen

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 637 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 637 B-comp NL

Beschrijving

Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel wordt toegepast voor het repareren van beton met aangetast wapeningsijzer, grindnesten, niet bewegende scheuren, ondersabelingen etc. Deze reparatiemortel is tevens geschikt voor het repareren van gaten in wanden of houten kozijnen.

Eigenschappen

Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel is oplosmiddelvrij, reukarm, niet ontvlambaar en gemakkelijk te verwerken met een troffel, voegijzer of spaan. Deze reparatiemortel is in grote laagdikten aan te brengen, heeft een goede chemische bestendigheid, is krimpvrij en heeft een goede hechting.

Technische gegevens

Merk: Verochem

Toepassing: Binnen, Buiten

Ondergrond: Beton, Cement, Epoxy, Hout, Natuursteen, Steen, Tegels

Inhoud: 10Kg

Kleur: Grijs

Verbruik: 1,65Kg per/m2/mm

Dichtheid: 1,65 kg/liter
Vaste stof gehalte: 100%
Mengverhouding: 9,5 delen A-comp. en 0,5 delen B-comp.
Verdunning: Geen
Druksterkte: 58 N/mm²
Buigtreksterkte: 23 N/mm²
Hechtsterkte op beton: Groter dan de treksterkte van het beton
Pot-life: 35 min. bij 20°C
Minimale verwerkingstemperatuur: +10°C
Maximale verwerkingstemperatuur: +30°C

Uitharding R.V.    Temperatuur    Beloopbaar    Licht belastbaar    Volledig belasting
60%                     +10°C             16 uur             2 dagen                 7 dagen
60%                     +20°C              8 uur              1,5 dag                  5 dagen
60%                     +30°C              5 uur              1 dag                     3 dagen

Praktisch rendement: 1,65 kg/m²/mm laagdikte

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Beton, zand cement en andere minerale ondergronden moeten mechanisch gereinigd worden d.m.v. stralen en/of schuren met een diamant slijper. Ondergrond dient opgeruwd en vrij van cementhuid te zijn om een goede hechting te verkrijgen. Ondergrond voorbehandelen met Verochem PRO EP 110 Epoxy Primer.

Kwaliteit ondergrond

De ondergrond moet blijvend schoon droog en stofvrij zijn. Minimale vereiste waarden voor druksterkte 25 N/mm² en voor hechtsterkte 1,5 N/mm². Vochtgehalte ondergrond <4% volgens CM methode. Geen optrekkend vocht conform ASTM norm.

Verwerkingscondities

Vochtgehalte ondergrond <4%, ondergrond temperatuur tenminste 3°C boven het dauwpunt en de relatieve luchtvochtigheid mag de 80% niet overschrijden.

Verwerkingstijd

Bij 10ºC ca. 40 minuten
Bij 20ºC ca. 20 minuten
Bij 30ºC ca. 10 minuten

Materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur minimaal +10°C, maximaal +30°C

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Component B (harder) volledig in de verpakking van component A toevoegen en tenminste 3 minuten mechanisch mengen tot een homogeen mengsel van één kleur. Gebruik laag toerental zodat zo min mogelijk lucht ingeslagen wordt.

Verwerking

Verochem PRO EP 637 reparatiemortel kan verwerkt worden met troffel, voegijzer of spaan. Zuigende ondergronden voorstrijken met Verochem PRO EP 110 Primer. Mortel in de nog niet verharde laag aanbrengen. Voor grotere reparaties is bekisting noodzakelijk.

Systeemopbouw

Beton:
Verochem PRO  EP 110 Epoxy Primer
Verochem PRO EP 637 Reparatiemortel nat in nat aanbrengen

Opslag

Onder droge omstandigheden bij kamertemperatuur 1 jaar tussen +0°C en +30°C. Opslag in originele, gesloten en onbeschadigde verpakking.

Eerste hulpmaatregelen

Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

MSDS Verochem PRO EP 637 A-comp NL
MSDS Verochem PRO EP 637 B-comp NL